Idéerna bakom vår verksamhet

Bakgrund


Vuxenstuderande med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har många gånger aktivitetsersättning för förlängd skolgång eftersom de inte har klarat av en gymnasieutbildning. Men trots att de har lämnat den sista skolformen där det fanns en lagstadgad rätt till särskilt stöd finns det ingen särskild satsning på eleverna när de påbörjar en vuxenutbildning.


Dessa unga människor är normal- till högbegåvade, de bedöms ha normal arbetsförmåga men trots detta övergår ofta aktivitetsersättningen till en sjukersättning när de fyller 30 år. Vi tror att målgruppen behöver uppföljning under längre tid än den kurstid som vuxenutbildningens kurser omfattas av.

Vuxenutbildning har sällan möjlighet att följa upp elevens närvaro eller bedöma behov och sedermera anpassa utbildningen. Elevens avhopp beror i stor utsträckning på skolans oförmåga att relatera en funktionsnedsättning till eventuella funktionshinder eftersom eleven sällan får möjlighet att kommunicera detta.

Målet för vår verksamhet är att en elev fångas upp så fort denne söker en kurs på en vuxenutbildning varvid vi underlättar för skolpersonal att se till att eleven når både sina egna och vuxenutbildningens mål.

Påspektrum möter behovet genom att följa elevens arbete samt genom att kommunicera med skolpersonalen angående stödbehov och anpassningsåtgärder.


 

Relationen med skolan


Återkoppling till skolan är essentiellt för att vidhålla elevens individuella planering och studieplan, återkopplingen rör bl.a. stödbehov, förtydligande av uppgifter, kompletteringstid, särskilda prövningar, med mera.

Detta möjliggörs i teorin av läroplanen för vuxenutbildningen, avsnitt 1, där det framgår att vuxenutbildningen har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen...att hänsyn ska tas till de enskilda elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå, att det också finns olika vägar att nå målen samt att rektorn har ett särskilt ansvar för att lärarna anpassar undervisningens upplägg, innehåll och arbetsformer efter elevernas skiftande behov och förutsättningar samt att utbildningen utformas så att elever som är i behov av stöd får det.

För att underlätta för både rektor och skolpersonal vill vi genom samordning av elevens skolgång testa om det hjälper både lärare och elev om en extern part vidhåller kontakt och kartläggning. Vi kommunicerar med skolan hur det går för eleven i hens kurser, identifierar elevens stödbehov samt är behjälpliga i att behandla dessa. Vi vill genom samarbete med en vuxenutbildningsanordnare följa elevens framsteg och tillbakagång, förslå anpassningsåtgärder med hjälp av speciallärare som tolkar resultat och kartläggning samt bidra till att bibehålla kontakt med eleven ifall det uppstår skov i en eventuell sjukdom.